اهداف مدیریت ارتباط با مشتریان و مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ۲-۴-١-١۰ شاخص های توسعه فناوری اطلاعات دست یابی به یک تعریف دقیق و درست از فناوری اطلاعات عموما مشکل به نظر می رسد تا به سال... متن کامل

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ۲- CRMتحلیلی5: در مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی، ابزارها و روش‌هایی به ‌کار می‌رود که اطلاعات به دست آمده از عملیاتی را... متن کامل

فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} متغیر وابسته: مدیریت ارتباط با مشتری۳ متغیر تعدیل‌گر: وب سایت ها۴متغیر مداخله‌گر: رضایت مندیجدول(١-۲) متغیرهای تحقیق۱- ۹- ۱... متن کامل

مدیریت ارتباط با مشتری و دانشگاه علامه طباطبائی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} خوشه بندی طبقه بندیپیش بینیقوانین وابستگیتسهیل در امر تصمیم سازیتخصیص بهینه منابعآمادگی بیشتر در مقابل معضلات شهریشکل2-3... متن کامل

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مندی مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} (جهت پیکان ها بر اساس اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت می باشد)دهمرده ، شهرکی و لگزایی در سال 89 با مطالعه موردی در شرکت مخابرات... متن کامل

مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} الف- کدام ویژگی بر فرآیند تصمیم گیری و ارزیابی کالا و خدمت ، به منظور خرید تاثیر میگذارند.ب- اهمیت نسبی هریک از ویژگیها ، برای... متن کامل

عناصر کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} آدام لیندگرین و همکاران (2006) برای ارزیابی فاکتورهای حیاتی مدیریت ارتباط با مشتری مدلی را ارائه دادند که در آن 9 فاکتور حیاتی... متن کامل

بازاریابی رابطه‌مند و مدیریت ارتباط با مشتری و مدل مفهومی از نوآوری مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} الهی، شعبان و بهمن حیدری. (1387). مدیریت ارتباط با مشتری، انتشارات چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول، تهران، ص 95.امامی نوده، سمیه. (1392).... متن کامل

مدیریت ارتباط با مشتری و توسعه منابع انسانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} دلایل بسیاری برای تلاش در جهت بالا بردن رضایت در ارتباط با تعامل با مشتریان در سازمان‌ها وجود دارد، اما به ‌طور کلی می‌توان... متن کامل

تمرکز بر مشتریان اصلی و کلیدی و مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 1 ـ 5) اهداف تحقیقدر تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی شهرستان اردبیل... متن کامل