سایت مقالات فارسی – 
همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۲۳

سایت مقالات فارسی – همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۲۳

http://www.nakhasteh.comhttp://www.narth.orghttp://www.ncbi.nlm.nih.govhttp://www.sarbat.nethttp://www.Vatican.va. ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ی‌، تربیت جنسی: مبانی، اصول و روش‌ها از منظر قرآن و حدیث، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر‏ ↑. Homosexuality ↑. www.en.wikipedia.org. دانشنامه…