سیستمهای اطلاعاتی و سیستمهای مدیریت

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تأیید فرضیهاز بین فرضیههای پژوهش، فرضیه اول مربوط به رابطه بین شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی،... متن کامل

روش سرمایه فکری مستقیم و شرکت های نرم افزاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ارزش بازار به دفتری، از روشهای عمومی شناخته شده برای اندازه گیری دارایی های نامشهود و سرمایه فکری است .این ارزش از طریق... متن کامل

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و دارایی های نامشهود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مرحله 2 : متوسط دارایی های فیزیکی پایان سال شرکت در سه سال گذشته را محاسبه کنید(b)، مرحله 3 : درآمد را بر ارزش دارایی های فیزیکی... متن کامل

معیارهای سود و اقلام تعهدی و عدم تقارن زمانی سود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بیور و رایان (2000)، با استفاده از نسبتهای ارزش دفتری به ارزش بازار و بر اساس این نظریه که، حسابداری محافظهکارانه مورد استفاده... متن کامل

محافظهکاری در گزارشگری مالی و معیارهای سود و اقلام تعهدی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در گزارشگری مالی پژوهشگرانی که مخالف کاربرد محافظهکاری در گزارشگری مالی هستند، دلایل زیر را مطرح نمودهاند:1. محافظهکاری،... متن کامل

ارزش دفتری حقوق صاحبان و رگرسیون خطی چندگانه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نخست، نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده‌اند. دوم، انتخاب بر اساس وجود اطلاعات برای دوره... متن کامل

استانداردهای حسابداری و اقلام تعهدی اختیاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} TEDPIX: بازده قیمت و سود نقدی سهام در دوره tتفاوت بین بازده واقعی شرکت و بازده بازار نشان دهندهی بازدههای غیرعادی است و با... متن کامل

نرخ بازده مورد انتظار و بازده مورد انتظار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} Kallapur & Tram bley در 1999، 3 نوع متغیر برای اندازهگیری IOS پیشنهاد کردند:Based Price (قیمت محور): از این ایده نشأت میگیرد که رشد باید... متن کامل

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ایراد روش MBA در محاسبه IOS : وقتی شرکت دارایی بلندمدت دارد، از آنجائیکه این داراییها بر مبنای بهای تمام‌شده تاریخی است زیاد... متن کامل

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} معادل وجوه نقد: عبارت است از سرمایه گذاری های کوتاه مدت یوم التبدیل به وجه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش آن ناچیز بوده و به... متن کامل