درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 170.293خطای باقی مانده138.9145.14527با توجه به جدول فوق و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس(F=170.293, P=0.000) فرض صفر رد شد و فرض تحقیق... متن کامل

ویژگی های روان سنجی و روش آلفای کرونباخ

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سن بالاتر از 22 سالعدم دریافت هر گونه برنامه آموزشی قبل و حین انجام مداخله ذهن آگاهیرضایت به شرکت در پژوهش توانایی حضور در... متن کامل

استرس شغلی در پرستاران و عوامل استرس زا

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} طبیعت کار با سرعت گردباد در حال تغییر است. وقتی الزامات یک کار با توانایی ها، منابع، نیازهای کارمند جور نباشد، نتایج زیان آور... متن کامل

استرس یا فشار روانی و نظریه‌های یادگیری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} رویکردهای نظری به استرس در ذیل نظریه‌های مکاتب گوناگونی به استرس را از نظر می گذرانیم و خواهیم دید که این مکاتب، سازه استرس... متن کامل

عوامل ایجاد استرس و آموزش ذهن آگاهی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} فرضیات فرعیروش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس بر میزان استرس مرگ و مردن در پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1393 تاثیر می... متن کامل

سازمان بهداشت جهانی و فعالیت های روزانه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} محدودیت های پژوهش 85پیشنهادات 86پیشنهادات پژوهشی 86پیشنهادات کاربردی 86منابع فارسی 89منابع لاتین 94فهرست جداولعنوان ... متن کامل

عملکرد کارکنان و رهبری تحول گرا

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ویژگیهای شغل نیز از جمله عاملهای دیگری هستند که ممکن است منجر به استرس شغلی شوند. این ویژگیها چهار دسته گوناگون را تشکیل می... متن کامل

رفتار سازمانی کارکنان و سبک های رهبری مدیران

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سید رضا سید جوادین و همکاران (1387) در پژوهشی به با زاریابی درونی، گامی در جهت بهبود رفتارهای سازمانی و کیفیت خدمات در شرکت گاز... متن کامل

پیشگیری از استرس شغلی و آموزش مدیریت استرس

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} اطمینان از حمایت مدیران مافوق از برنامه مشارکت کارمندان در مراحل پیشگیری مشارکت کارمندان به همراه مدیران با هم در یک گروه... متن کامل

عوامل ایجاد کننده استرس و مشکلات خانوادگی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} عوامل فشار زای شخصی: این عوامل برخاسته از محیط بوده ولی جنبه شخصی دارد و گاهی ممکن است غیرقابل پیش‌بینی باشند؛ مانند:... متن کامل