رویکرد معادلات ساختاری و سازمان یادگیرنده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} *(ns = no significant, *p < .05, **p < .01, ***p < .001) نتایج آزمون فرضیه‌ها و ضرایب معناداری با توجه به جدول (4-10) نشان می‌دهد که فرضیه‌های اول،... متن کامل

عملکرد حسابرسان و مؤسسات حسابرسی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تأثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل تحت تئوری عدالت نسبیاین پژوهش تأثیر فشار بودجه زمانی را بر رفتار حسابرسان... متن کامل

قانون مالیات‌های مستقیم و معیارهای اخلاقی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} Shelton, 199918تأثیر اهمیت مشتری بر استقلال حسابرس در پستهای سازمانیدر این پژوهش، اهمیت مشتری بهعنوان نسبتی از کل درآمدهای... متن کامل

بورس اوراق بهادار و مرتبط با حسابرسی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-2-1-2- استقلال در حسابرسیاستقلال حسابرسی معمولاً به‌عنوان یک استقلال حرفه‌ای توصیف و مطرح‌شده است؛ یعنی برحسب عینیتی که... متن کامل

استانداردهای حسابداری و مؤسسات حسابرسی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تورنتو (2003) به این نتیجه رسید که بیشتر ذینفعان درک متفاوتی از این نکته دارند که چه نوع خدماتی استقلال حســابرس را مخدوش... متن کامل

اطلاعات حسابداری و کارایی اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} کارایی اقتصادیحقوق اساسی افراد، بدون تأمین نیازهای اولیه آن‌ها (غذا، لباس و امنیت) مفهومی نداردحسابرسی برای شناسایی... متن کامل

مؤسسات حسابرسی و استقلال حسابرس

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} اهمیت یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری و حسابرسی است که مشترکاً ولی با کاربردی جداگانه مورداستفاده قرارمی‌گیرد. اهمیت... متن کامل

جریان نقدی عملیاتی و حق الزحمه حسابرسی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} با اینکه، کارکنان حسابداری بایستی رویههایی را بکار گیرند که محافظه کارانه و بیطرفانه باشد اما در عمل انگیزههای رقابتی بر... متن کامل