مشارکت در تصمیم گیری و تصمیم گیری مشارکتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2- عوامل بلافصل شغلی، متغیرهایی که گروههای شغلی را تشکیل می دهند. 3- عوامل محتوای شغل، یا فعالیت های بلافصل شغلی. 4- عوامل فردی،... متن کامل

ایجاد انگیزه در مدیران و کارکنان و توسعه و مشارکت کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} Abstract: 128 چکیده:امروزه بنگاه‌های اقتصادی کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش‌های بیشماری مواجه... متن کامل

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-5- ارتباط برنامه درسی با تفکر انتقادیمهارت تحلیل عینی اطلاعات و تجارب را تفکر انتقادی نامیدهاند. در تفکر عادی، فرد معمولاً... متن کامل

فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهبود مستمر فرآیندها

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-4-2-2 سرنوشت مشترکزمانی که تمام یا اکثر افراد در سازمان درگیر کار شدند و هدف مشترکی دارند و میدانند که رسالت و مأموریت سازمان... متن کامل

ساختار ماتریسی و ساختار شبکه ای

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در تقسیم بندی هایی که یک مدیر برای انجام فعالیتهایش صورت میدهد به بعضی از امور که به انها علاقه دارد و از نظر زمانی نیز برای... متن کامل

مدیریت استراتژیک و انتخاب استراتژی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} (( ساختار سازمانی و تقسیمات آن : ساختار سازمانی و تقسیمات آن که باعث انتخاب استراتژی های گوناگون میگردند به هشت بخش عمده تقسیم... متن کامل

سیستم های اطلاعات و ساختار سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} چشم انداز مرکز سامانه مدیریت شهری 137 معماری صحیح در جهت دریافت و رسیدگی به کلیه نیازمندی های شهروندان در حوزه مدیریت شهری از... متن کامل

استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری و تمرکز بر مشتریان اصلی و کلیدی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سازماندهی فرایندهای کسب و کاربرخورداری از فناوری مدرن و به روزتوجه به مدیریت دانشتمرکز بر مشتریان اصلی و کلیدیاز عوامل... متن کامل

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و کشورهای توسعه یافته

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سرمایه مشتری (رابطه‌ای)؛ عبارتست از سرمایه‌ای که تمام ابعاد و مشخصه‌های مشتری را آدرس‌دهی می‌ند، دانش مشتری را بــه وجود... متن کامل

رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت منابع انسانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-3-1-4-چشم انداز و ماموریت شرکت ملی نفتچشم‌انداز شرکت ملی نفت ایران (Vision)شرکت ملی نفت ایران، پیشگام در میان شرکت‌های ملی نفت... متن کامل