درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 170.293خطای باقی مانده138.9145.14527با توجه به جدول فوق و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس(F=170.293, P=0.000) فرض صفر رد شد و فرض تحقیق... متن کامل

کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و نشانه های فرسودگی شغلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} گل پور چمر کوهی و محمد امینی(1391)، اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و افزایش ابراز وجود در دانش آموزان... متن کامل

حمایت اجتماعی ادراک شده و راهبردهای مقابله ای

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 6- پور افکاری، نصرالله(1380). فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی. تهران: فرهنگ معاصر. 7- پروین، لورنس، جان، الیور(1381). شخصیت ؛ نظریه... متن کامل

پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ای در دانشجویان پرداختند. نتایج نشان داد برون گرایی با سبک مقابله ای هیجان مدار رابطه ی منفی معنادار دارد.جعفر نژاد و... متن کامل

رفتار سازمانی کارکنان و خروجی های نرم افزار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در فصل چهارم یافته های تحقیق با توجه به فرضیات مورد نظر به تفکیک و تفضیل مورد بحث قرار گرفت. در فصل حاضر با توجه به چهار فصل... متن کامل

ویژگی های جمعیت شناختی و بهزیستی روان شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} همچنانکه جدول شماره (10-4) نشان می دهد بین بهزیستی روانشناختی و دلزدگی زناشویی رابطه معکوس معنادار وجود دارد یعنی با بالا رفتن... متن کامل

ویژگی های جمعیت شناختی و افسردگی پس از زایمان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} صادقی مقدم، عسگری، معروضی، شمس و طهماسبی (1385)در پژوهشی با عنوان میزان رضایت از زندگی در زنان شاغل و خانه دار و همسران آنها در... متن کامل

مفهوم بهزیستی روان‌شناختی و روابط مثبت با دیگران

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مقدمهتعالی و پیشرفت هر جامعه‌ای مستلزم داشتن افراد سالم و بانشاط است، روابط سالم با دیگران می‌تواند تکامل و رشد شخصیت را... متن کامل

فرایندهای انگیزشی و بازداری هیجانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} (تأکید افراطی بر واپس‌زنی احساسات، تکانه‌ها و انتخابهای خودانگیخته فرد یا برآورده ساختن قواعد و انتظارات انعطاف‌ناپذیر و... متن کامل

تحلیل رگرسیون چندگانه و ترس از ارزیابی منفی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} کولز و همکاران(2001) در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که افراد مضطرب اجتماعی، در ابعاد مختلف زندگی خود مانند موقعیتهای... متن کامل