کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و نشانه های فرسودگی شغلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} گل پور چمر کوهی و محمد امینی(1391)، اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و افزایش ابراز وجود در دانش آموزان... متن کامل

ویژگی های جمعیت شناختی و بهزیستی روان شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} همچنانکه جدول شماره (10-4) نشان می دهد بین بهزیستی روانشناختی و دلزدگی زناشویی رابطه معکوس معنادار وجود دارد یعنی با بالا رفتن... متن کامل

نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو و سلسله مراتب نیازهای مازلو

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نتایج نشان می داد که بین میانگین های نمرات فرسودگی شغلی مشاوران با الگوی شخصیتی آنان تفاوت معنی داری وجود دارد و تفاوت... متن کامل

فرسودگی شغلی در مدیران و استراتژیهای مقابله

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ردیفمحققینعنوان تحقیقنتایج1مور و همکاران، 1977طی مطالعه ای بر روی ادراکات فشار روانی مرتبط با کار، عزت نفس، تعلق اجتماعی و... متن کامل

عوامل فردی و سازمانی و روان درمانی خانواده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در این پژوهش اطلاعات جمع آوری شده از طریق برگه‌های پرسشنامه به عنوان پاسخ صحیح در نظر گرفته شده و از صحت و سقم آن اطلاعی در... متن کامل

ابعاد فرسودگی شغلی و اختلالات خواب

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} به طور کلی روش‌های تحقیق را بر اساس معیارهای هدف (بنیادی، کاربردی)، موقعیت(آزمایشگاهی، میدانی)، زمان(گذشته نگر، آینده نگر) و... متن کامل

مقیاس فرسودگی شغلی و کارکنان آزمایشگاه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ) قلمرو زمانی تحقیق قلمرو زمانی پژوهش حاضر تابستان و پاییز سال 1392 می‌باشد.) جامعه آماری« جامعه آماری » عبارت است از مجموعه ای... متن کامل

تاریخچه فرسودگی شغلی و مفهوم فرسودگی شغلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ) تعاریف عملیاتی متغیرهاـ فرسودگی شغلی: جهت اندازه‌گیری فرسودگی شغلی از مدل فرسودگی شغلی مسلچ (MBI) استفاده شده است که فرسودگی... متن کامل

سازمان بهداشت جهانی و تعاریف فرسودگی شغلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ) تعاریف فرسودگی شغلی صاحب نظران تعاریف متفاوتی از فرسودگی شغلی ارایه داده اند. گروهی فرسودگی شغلی را با استرس شغلی یکی... متن کامل