شاخص رضایت مشتری آمریکایی و رسیدگی به شکایات مشتریان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ثبت سوابق، بدون خطا همیشه برای پاسخگویی به مشتری، وقت داشتنداشتن دانش، برای پاسخگویی به سؤالات مشتریاننشان دادن علاقه قلبی... متن کامل

مدیریت ارتباط با مشتری و جنسیت پاسخدهندگان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ۵-۲ نتیجه گیری پژوهش۵-۲-١نتایج توصیفی١- نتایج حاصل از وضعیت جنسیت پاسخدهندگان بیانگر آنست که ۰.61 درصد افراد مورد مطالعه زنان... متن کامل

مدیریت ارتباط با مشتری و موانع و محدودیت

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه سیستم فناوری اطلاعات در رابطه با مدیریت ارتباط با مشتری در مراکز ایران خودرو می توان... متن کامل

عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} – اردکانی، علی(١۳۸۸)، “نگاهی بر ظهور فناوری اطلاعات”، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره ۶١، ص ۲۰١- ١۹۳ –... متن کامل

مدیریت ارتباط با مشتری و ابزارهای اندازه گیری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتمدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتریپورتال هاپورتال هاپاسخ دهنده های خودکارپاسخ... متن کامل

فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ۲-۱ مقدمه فناوری جدید و مؤثر در حال حاضر، فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد که فعالیت ها و فرآیندهای صنعت خودرو، صنایع،... متن کامل

مدیریت ارتباط با مشتری و ارتباط سازمان با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} پاسخ‌دهنده‌ی خودکار –پاسخ‌دهنده‌ی خودکار۵-۱کاتالوگ آنلاین–کاتالوگ‌های آنلاینکاتالوگ‌های آنلاینکاتالوگ‌های... متن کامل

مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت منابع انسانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در این قسمت از گزارش تحقیق با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، ابتدا پیشنهادهای کاربردی به سازمان مورد مطالعه (شعب بانک... متن کامل

عناصر کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری و مزایای مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} چالش امروزچگونگی درک شرکتها از نیازهای فرد فرد مشتریان و کسب رضایات آنان ، هم زمان پایین نگه داشتن هزینه ها و بالابردن... متن کامل

عناصر کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} آدام لیندگرین و همکاران (2006) برای ارزیابی فاکتورهای حیاتی مدیریت ارتباط با مشتری مدلی را ارائه دادند که در آن 9 فاکتور حیاتی... متن کامل