محافظهکاری در گزارشگری مالی و استراتژیهای سرمایه درگردش

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} جدول 4- 25: خلاصه نتیجه آزمون فرضیه ها 79چکیده نقش روزافزون سرمایهدرگردش در تداوم فعالیت‌های واحدهای تجاری موجب شدهاست که،... متن کامل

مسئولیت اجتماعی شرکت و مسئولیت اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شد در بورس اوراقهنگامی که فعالیتهای عملیاتی ضعیف است، شرکتها... متن کامل

اقلام تعهدی غیرعادی و سود مورد انتظار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 3- مدلهای مبتنی بر روش توزیع فراوانیبورگ استالر و دچو (1997) دی جورج و همکاران (1999)فراوانی مقایسه سود یالانه با سطح سود صفر و... متن کامل

نرخ بازده مورد انتظار و محتوای اطلاعاتی سود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سود گزارش شده استثنائاً کاهش یا افزایش داده میشود تا نوسانات کلی را کاهش دهد. هموارسازی ممکن است گیرندگان اوراق بدهی را... متن کامل

اعتبارسنجی مدل مایرس و بورس اوراق بهادار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداریپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی... متن کامل

استانداردهای حسابداری و ساختار حاکمیت شرکتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بین درصد سهام مدیران خارجی (معیار استقلال اعضای هیئت‌مدیره) و محافظه‌کاری رابطه مثبت وجود دارد.بین میزان مالکیت... متن کامل

شرکت‌های پذیرفته شده و قراردادهای استقراض

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} با توجه به اینکه عملکرد مدیریت به وسیله شاخص‌های حسابداری اندازه‌گیری می‌شود و از آن‌جایی که مسئولیت مدیران محدود بوده و... متن کامل

شرکت‌های پذیرفته شده و عدم تقارن اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 1-2-3 مدل مفهومی پژوهشفرصت رشدبه موقع بودنعدم تقارن اطلاعاتینمودار1-1- مدل مفهومی ( منبع: محقق ساخته )1-4- اهمیت و ضرورت پژوهشبازی... متن کامل

محتوای اطلاعاتی سود و فعالیتهای اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-3-11-4- کیفیت حساب داراییهای ثابت محافظهکاری و بی طرفی در حساب داراییهای ثابت شرکت می تواند بر سود گزارش شده تاثیر داشته باشد.... متن کامل