راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بیرامی، م. و شالچی، ب. (1390). ارتباط باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با هوش هیجانی در دانشآموزان. فصلنامهی تعلیم... متن کامل

عوامل روانی اجتماعی و باورهای خودکارآمدی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در مدل رگرسیونی فوق اضطراب امتحان (x1)، خودکارآمدی (x2) و تعللورزی (y) میباشد. بطوریکه متغیر اضطراب امتحان تأثیر مثبت و... متن کامل

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 1-3-2 پژوهشهای انجام شده در رابطه با باورهای انگیزشی اغلب تحقیقات انجام شده در این زمینه به بررسی رابطهی بین باورهای انگیزشی و... متن کامل

راهبردهای شناختی و فراشناختی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} هرچند همهی دستاندرکاران آموزش و پرورش، اعم از مدیر، معاونان، کارکنان مدرسه و از همه مهمتر آموزگار بر چگونگی این جوّ تأثیر... متن کامل

راهبردهای شناختی و فراشناختی و عوامل مؤثر بر یادگیری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نتایج پژوهش اونووگبوزی (2007) در خصوص ارتباط بین تعللورزی تحصیلی و اضطراب آمار در دانشجویان نشان داد که حدود 80 درصد از... متن کامل

راهبردهای انگیزشی و نتایج تحلیل مسیر

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} جدول 7-4: شاخصهای توصیفی تعللورزی 56جدول 8-4: شاخصهای توصیفی جوّ کلاس 56 جدول 9-4: شاخصهای توصیفی باورهای انگیزشی 57جدول 10-4: آماره... متن کامل

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشگاه شهید چمران

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} طالب زاده نوبریان، محسن؛ صالح صادق پور، بهرام؛ کرامتی، انسی.(1387). بررسى تأثیر جوّ اجتماعى مدارس متوسطه بر پرورش مهارت هاى... متن کامل

تحلیل رگرسیون چندگانه و ترس از ارزیابی منفی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} کولز و همکاران(2001) در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که افراد مضطرب اجتماعی، در ابعاد مختلف زندگی خود مانند موقعیتهای... متن کامل

الگوی شناختی اضطراب اجتماعی راپی و هیمبرگ و ویژگیهای روابط انسانی مطلوب در مدرسه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نظریه شبکه متداعی باور(1981):بر اساس این نظریه هر عاطفه یا هیجان دارای مراکز یا واحدهایی در حافظه است که بسیاری از زوایایی... متن کامل

اختلال اضطراب اجتماعی و عوامل روانی اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} با توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که آیا اضطراب اجتماعی و جو روانی-اجتماعی کلاس پیشبینیکننده... متن کامل