برنامه های توسعه و فعالیت اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ” ابتدا باید بررسی کرد که چه نظمی بایستی رعایت شود و چه مقدماتی فراهم آید تا به مرحله صنعتی شدن نائل گردیم. منابع سرمایه... متن کامل

کارت ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها نیز به طور تجربی در کشورهای زیادی از جمله آمریکا، کانادا، چین، مالزی، آلمان و ….... متن کامل

روش ارزش افزوده اقتصادی و روش های ارزیابی عملکرد

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در این روشها از مقایسه مستقیم ارزشها با ارزشهای بازار استفاده نمی‌شود، بلکه تنها از بعضی عوامل که تحلیلگران بازار در... متن کامل

معیارهای سود و اقلام تعهدی و عدم تقارن زمانی سود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بیور و رایان (2000)، با استفاده از نسبتهای ارزش دفتری به ارزش بازار و بر اساس این نظریه که، حسابداری محافظهکارانه مورد استفاده... متن کامل

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و وجه نقد حاصل از عملیات

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} از منظر گریگوریو و اسکرات (2007) به کارگیری حسابداری تعهدی، زمینه را برای اعمال محافظهکاری فراهم میآورد. برای مثال، کاربرد... متن کامل

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و استانداردهای حسابداری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} DOIt-1 = متغیر موهومی است که اگر تغییر در سود عملیاتی سالt-1 مثبت بوده باشد، مقدار صفر و اگر منفی بوده باشد، مقدار یک را به خود... متن کامل

استانداردهای حسابداری و اقلام تعهدی اختیاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} TEDPIX: بازده قیمت و سود نقدی سهام در دوره tتفاوت بین بازده واقعی شرکت و بازده بازار نشان دهندهی بازدههای غیرعادی است و با... متن کامل

عدم تقارن اطلاعاتی و معیارهای حسابداری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} (1992، Smith & Watts)، هر چه این نسبت بزرگتر باشد بیانگر IO کمتر برای شرکت است. هزینههای نمایندگی حساسیت شدیدی نسبت به ظرفیت رشد... متن کامل

مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حقوق صاحبان سهام

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نظریه جدیدی که در چند سال گذشته چشم‌اندازهای تازه‌ای را فراروی پژوهندگان و استادان رشته حسابداری و مدیریت مالی گشوده است،... متن کامل

عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل و عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-1-6) عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف می توان عملکرد سازمانی را براساس دیدگاه های مختلف زیر مورد بررسی قرار داد: 1.عملکرد... متن کامل