راهبردهای شناختی و دانشکده پرستاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} این پژوهش بر روی پرستاران انجام گردیده است، بنابراین نمی توان نتایج آن را به دیگر مشاغل تعمیم داد.این پژوهش بر روی پرستاران... متن کامل

درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 170.293خطای باقی مانده138.9145.14527با توجه به جدول فوق و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس(F=170.293, P=0.000) فرض صفر رد شد و فرض تحقیق... متن کامل

ویژگی های روان سنجی و روش آلفای کرونباخ

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سن بالاتر از 22 سالعدم دریافت هر گونه برنامه آموزشی قبل و حین انجام مداخله ذهن آگاهیرضایت به شرکت در پژوهش توانایی حضور در... متن کامل

استرس شغلی در پرستاران و عوامل استرس زا

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} طبیعت کار با سرعت گردباد در حال تغییر است. وقتی الزامات یک کار با توانایی ها، منابع، نیازهای کارمند جور نباشد، نتایج زیان آور... متن کامل

دستگاه عصبی خودکار و بهزیستی روانشناختی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بیان مسالهاسترس به طیف گستره ای از مشکلات اشاره می کند که تفاوت عمده ای با بافت مشکلات دیگر دارد. زیرا استرس در تمام موارد... متن کامل

رفتار سازمانی کارکنان و خروجی های نرم افزار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در فصل چهارم یافته های تحقیق با توجه به فرضیات مورد نظر به تفکیک و تفضیل مورد بحث قرار گرفت. در فصل حاضر با توجه به چهار فصل... متن کامل

پیشگیری از استرس شغلی و مقابله با استرس

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} واقع گرا و عینی باشید (از شخصی کردن اجتناب کنید) مثلا: او خمیازه می‌کشید، احتمالا خسته بوده است. این به معنی دوست نداشتن من... متن کامل

عوامل ایجاد کننده استرس و مشکلات خانوادگی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} عوامل فشار زای شخصی: این عوامل برخاسته از محیط بوده ولی جنبه شخصی دارد و گاهی ممکن است غیرقابل پیش‌بینی باشند؛ مانند:... متن کامل

استرس به عنوان کنشی متقابل و اثربخشی و کارایی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} برای نمونه یکی از وضعیت‌های پراسترس و مرتبط با شغل این است که از یک سو کارگر یا کارمند در معرض خواستها یا فشارهای زیاد کاری... متن کامل

مقیاس اندازه گیری و ابتلا به بیماری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-1 مقدمهاز زمانهای قدیم انسان از ارتباط تجارب دردناک زندگی با بروز برخی از بیماریها آگاه بوده است، وبه نقش عوامل روانی در... متن کامل