رفتار سازمانی کارکنان و خروجی های نرم افزار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در فصل چهارم یافته های تحقیق با توجه به فرضیات مورد نظر به تفکیک و تفضیل مورد بحث قرار گرفت. در فصل حاضر با توجه به چهار فصل... متن کامل

منابع استرس شغلی و تغییرات اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} به طور خلاصه می‌توان منابع استرس شغلی را به سه دسته تقسیم کرد:عوامل و منابع فشار زای سازمانی عوامل و منابع فشارزای محیطی (غیر... متن کامل

عوامل ایجاد کننده استرس و مشکلات خانوادگی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} عوامل فشار زای شخصی: این عوامل برخاسته از محیط بوده ولی جنبه شخصی دارد و گاهی ممکن است غیرقابل پیش‌بینی باشند؛ مانند:... متن کامل

استرس به عنوان کنشی متقابل و اثربخشی و کارایی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} برای نمونه یکی از وضعیت‌های پراسترس و مرتبط با شغل این است که از یک سو کارگر یا کارمند در معرض خواستها یا فشارهای زیاد کاری... متن کامل

ویژگی های جمعیت شناختی و بهزیستی روان شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} همچنانکه جدول شماره (10-4) نشان می دهد بین بهزیستی روانشناختی و دلزدگی زناشویی رابطه معکوس معنادار وجود دارد یعنی با بالا رفتن... متن کامل

رضایت از زندگی زناشویی و وزارت جهاد کشاورزی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} جعفر یزدی، حمیده.، گلزاری، محمود.(1384). هوش هیجانی و سازگاری زناشویی در زنان متأهل شاغل آموزش و پرورش. فصلنامه خانواده پژوهی،... متن کامل

مدل سازی معادلات ساختاری و رضایت از زندگی زناشویی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} با توجه به نتایج به دست آمده ازجدول ماتریس همبستگی، می توان گفت که با اطمینان 99/0 یا سطح خطای 1/0 بین بهزیستی روانشناختی و بعد... متن کامل

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و طرحواره های ناسازگار اولیه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 6. اکبری، مهدی.، مجید محمود علیلو. و ناصر اصلان آبادی. 1388. ارتباط استرس و سبک های مقابله ای با بیماری کرونری قلب: نقش عامل جنسیت.... متن کامل

کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و راهبردهای شناختی و فراشناختی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تهیه بروشورهای آموزشی مشاوره ای برای دانش آموزان تا بتوانند با استفاده از شیوه های مطرح شده ارتقاء سلامت روان خود کمک کنند... متن کامل

افسردگی در دانشجویان و دانشگاه علوم پزشکی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} درتاج،‌ فریبرز. (1372). اعتبار یابی و هنجار یابی مقیاس اضطراب مدرسه. پایان نامه فوق لیسانس. دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه... متن کامل