کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و نشانه های فرسودگی شغلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} گل پور چمر کوهی و محمد امینی(1391)، اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و افزایش ابراز وجود در دانش آموزان... متن کامل

نظریه عدالت سازمانی و اصول عدالت سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} کمک به فعالیت های هماهنگ کنندگی هم در درون سازمان و هم بین گروه های کاری؛ تقویت توانایی سازمان ها برای جذب و نگهداشت کارکنان... متن کامل

ویژگی های جمعیت شناختی و بهزیستی روان شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} همچنانکه جدول شماره (10-4) نشان می دهد بین بهزیستی روانشناختی و دلزدگی زناشویی رابطه معکوس معنادار وجود دارد یعنی با بالا رفتن... متن کامل

رضایت از زندگی زناشویی و وزارت جهاد کشاورزی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} جعفر یزدی، حمیده.، گلزاری، محمود.(1384). هوش هیجانی و سازگاری زناشویی در زنان متأهل شاغل آموزش و پرورش. فصلنامه خانواده پژوهی،... متن کامل

نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو و سلسله مراتب نیازهای مازلو

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نتایج نشان می داد که بین میانگین های نمرات فرسودگی شغلی مشاوران با الگوی شخصیتی آنان تفاوت معنی داری وجود دارد و تفاوت... متن کامل

عوامل روانی اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} شفیع آبادی، عبداله و ناصری غلامرضا. (1385). نظریه‌های مشاوره و روان درمانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.شولتز، دوان؛ شولتز سیدنی... متن کامل

شخصیت و سلامت روانی و تعارض کار خانواده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ـ ترغیب کارکنان به ورزش کردن از طریق تسهیل دسترسی به خدمات ورزشی با هدف کاهش فرسودگی شغلی و پیشگیری از بروز آن.) پیشنهادهای... متن کامل

عوامل فردی و سازمانی و روان درمانی خانواده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در این پژوهش اطلاعات جمع آوری شده از طریق برگه‌های پرسشنامه به عنوان پاسخ صحیح در نظر گرفته شده و از صحت و سقم آن اطلاعی در... متن کامل

مقایسه نتایج و فرسودگی شغلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ) آزمون فرضیه فرعی سومفرض H0 : بین موفقیت فردی و سلامت روانی رابطه معنی‌داری وجود ندارد. فرض H1 : بین موفقیت فردی و سلامت روانی... متن کامل

مقیاس فرسودگی شغلی و کارکنان آزمایشگاه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ) قلمرو زمانی تحقیق قلمرو زمانی پژوهش حاضر تابستان و پاییز سال 1392 می‌باشد.) جامعه آماری« جامعه آماری » عبارت است از مجموعه ای... متن کامل