محافظهکاری در گزارشگری مالی و استراتژیهای سرمایه درگردش

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} جدول 4- 25: خلاصه نتیجه آزمون فرضیه ها 79چکیده نقش روزافزون سرمایهدرگردش در تداوم فعالیت‌های واحدهای تجاری موجب شدهاست که،... متن کامل

استانداردهای حسابداری و شرکتهای پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بهطورکلی محدودیتی که اینگونه تحقیقات با آن مواجه هستند عدم دسترسی به اطلاعات شرکتهای خارج از بورس اوراق بهادار است. این... متن کامل

نرخ بازده مورد انتظار و محتوای اطلاعاتی سود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سود گزارش شده استثنائاً کاهش یا افزایش داده میشود تا نوسانات کلی را کاهش دهد. هموارسازی ممکن است گیرندگان اوراق بدهی را... متن کامل

استانداردهای حسابداری و اقلام تعهدی اختیاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} TEDPIX: بازده قیمت و سود نقدی سهام در دوره tتفاوت بین بازده واقعی شرکت و بازده بازار نشان دهندهی بازدههای غیرعادی است و با... متن کامل

تعاریف مدیریت سود و گزارشگری مالی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} dividend yield value بهتر است.حال رابطه این سه روش با مدیریت سود در شرکتهای ژاپنی سنجیده میشود: : سالt:سود – 2-3-6) مدیریت سودیکی از... متن کامل

شرکت‌های پذیرفته شده و هزینه‌های نمایندگی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نوروش، کرمی و وافی‌ثانی(1388)، به بررسی ساز ‌و‌ کارهای نظام راهبری شرکت با هزینه‌های نماینگی پرداختند. یافته‌های ایشان... متن کامل

شرکت‌های پذیرفته شده و عدم تقارن اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 1-2-3 مدل مفهومی پژوهشفرصت رشدبه موقع بودنعدم تقارن اطلاعاتینمودار1-1- مدل مفهومی ( منبع: محقق ساخته )1-4- اهمیت و ضرورت پژوهشبازی... متن کامل

محتوای اطلاعاتی سود و فعالیتهای اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-3-11-4- کیفیت حساب داراییهای ثابت محافظهکاری و بی طرفی در حساب داراییهای ثابت شرکت می تواند بر سود گزارش شده تاثیر داشته باشد.... متن کامل

استانداردهای حسابداری و شرکت‌های پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} همان‌طور که در بخش قبل هم مطرح گردید تصمیمات افشا شرکت به وسیله‌ی نگرانی‌ها در مورد از دست رفتن مزیت رقابتی تحت تاثیر قرار... متن کامل