پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و احساس خود تعیینی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟فرضیه های پژوهش... متن کامل

برنامه های توسعه و فعالیت اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ” ابتدا باید بررسی کرد که چه نظمی بایستی رعایت شود و چه مقدماتی فراهم آید تا به مرحله صنعتی شدن نائل گردیم. منابع سرمایه... متن کامل

راهبردهای شناختی و فراشناختی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} هرچند همهی دستاندرکاران آموزش و پرورش، اعم از مدیر، معاونان، کارکنان مدرسه و از همه مهمتر آموزگار بر چگونگی این جوّ تأثیر... متن کامل

راهبردهای انگیزشی و نتایج تحلیل مسیر

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} جدول 7-4: شاخصهای توصیفی تعللورزی 56جدول 8-4: شاخصهای توصیفی جوّ کلاس 56 جدول 9-4: شاخصهای توصیفی باورهای انگیزشی 57جدول 10-4: آماره... متن کامل

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} جدول (4-18) آنالیز واریانس رگرسیون 74جدول (4-19) نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون 74جدول( 4-20) تحلیل رگرسیون متغیرهای شایستگی مدیران با... متن کامل

تحلیل رگرسیون چندگانه و ترس از ارزیابی منفی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} کولز و همکاران(2001) در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که افراد مضطرب اجتماعی، در ابعاد مختلف زندگی خود مانند موقعیتهای... متن کامل

الگوی شناختی اضطراب اجتماعی راپی و هیمبرگ و ویژگیهای روابط انسانی مطلوب در مدرسه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نظریه شبکه متداعی باور(1981):بر اساس این نظریه هر عاطفه یا هیجان دارای مراکز یا واحدهایی در حافظه است که بسیاری از زوایایی... متن کامل

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و انگیزش پیشرفت تحصیلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 3- با توجه به اینکه نقشه مفهومی و تأثیرات مثبت آن در آموزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان درآموزش و پرورش منطقه در بین همکاران... متن کامل

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و فناوری اطلاعات و ارتباطات

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} دلاور، علی. (1380). مبانی روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر رشد. رحمانی، آزاد. فتحی آذر، اسکندر. محجل اقدم، ... متن کامل