معادلات ساختاری و مؤسسات حسابرسی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} حافظ نیا، محمدرضا. (1384). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: چاپ یازدهم، انتشارات سمت.حساس یگانه، یحیی و مقصودی،... متن کامل

عدم وجود خود همبستگی و استقلال هیات مدیره

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} با توجه به جدول (4-3)، مقدار ضریب، آماره تی استیودنت و مقدار سطح معنادار برای فرضیه هفتم به ترتیب برابر 50/65238- و 318893/1- و 1875/0 می... متن کامل

ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی و روش حداقل مربعات سه مرحله ای

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-6- تحقیقات داخلیفخاری و همکاران (1393)؛ در تحقیقی به بررسی نقش نظارتی ساختار مالکیت و خط مشی بدهی بر کنترل مشکلات نمایندگی... متن کامل