مدل کارگزار فناوری و مهارت های مدیریتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 6) اعلامیه منابع انسانی7) جستجوگر ارزش8) ارزش گذاری دارایی فکری ایجاد ارزش مطلق9) روش های مالی اندازه گیری دارایی نامشهود روش... متن کامل

رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه و رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تسهیل و تسریع پیوستن شرکت به بازارهای سرمایه جهانی و کاهش نرخ هزینه سرمایه (کمپبل،2002).آیدین، ساییم و یالاما بررسی می‌کنند که... متن کامل

مهارت های مدیریتی و داراییهای نامشهود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سرمایه زیرساختهاسرمایه فکری سرمایه نیروی انسانیسرمایه مشتری و ارتباطاتسرمایه سازمانیسرمایه نوآوریسرمایه زیرساختهاشکل 2-3... متن کامل

ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی و روش حداقل مربعات سه مرحله ای

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-6- تحقیقات داخلیفخاری و همکاران (1393)؛ در تحقیقی به بررسی نقش نظارتی ساختار مالکیت و خط مشی بدهی بر کنترل مشکلات نمایندگی ناشی... متن کامل

ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی و سهامداران نهادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مرادزاده فرد و همکاران1391 بررسی رابطه بین پاداش هیات مدیره و مالکیت نهادی با مدیریت سود،نتایج تحقیق با بکارگیری آزمون داده... متن کامل

مالکیت سهامداران نهادی و شرکت های سرمایه گذاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-5- ساختار مالکیتواژه مالکیت در فرهنگ معین (1384) به معنی “حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن... متن کامل