دانلود مقاله با موضوع وسایل ارتباط جمعی

دانلود پایان نامه

نفر معادل 9 درصد دوبار در هفته ، 6 نفر معادل 6 درصد سه بار در هفته و 1 نفر معادل 1 درصد4 بار در هفته برای حل مشکل به اعضای شورا مراجعه می کنند.
جدول(12-4)توزیع فراوانی مطلق و در صدی پاسخگویان بر حسب تعداد انتخابات شورای روستایی
تعداد انتخابات شورای روستایی
فراوانی
درصد فراوانی
نادرست
54
54.0
درست
46
46.0
جمع
100
100.0
از مجموع 100 نفر پاسخگو تعداد 54 نفر معادل 54 درصد به سؤال مربوط به تعداد انتخابات برگزار شده در روستا نادرست پاسخ گفته و 46 نفر معادل 46 درصد به این سؤال درست پاسخ گفتهاند.
جدول(13-4)توزیع فراوانی مطلق و در صدی پاسخگویان بر حسب تعداد اعضای شورای روستا

تعداد اعضای شورای روستا
فراوانی
درصد فراوانی
نادرست
41
41.0
درست
59
59.0
جمع
100
100.0
از مجموع 100 نفر پاسخگو تعداد 41 نفر معادل 41 درصد به سؤال مربوط به تعداد اعضای شورای روستا نادرست پاسخ گفته و 59 نفر معادل 59 درصد به این سؤال درست پاسخ گفتهاند.

جدول(14-4)توزیع فراوانی مطلق و در صدی پاسخگویان بر حسب دلیل شرکت در انتخابات شورا

دلیل شرکت در انتخابات شورا
فراوانی
درصد فراوانی
پیشرفت روستا
28
28.0
بهبود وضع روستائیان و جوانان
25
25.0
بی دلیل
18
18.0
شرکت نمی کنم
8
8.0
دوست دارم
2
2.0
احساس وظیفه
10
10.0
سایر
9
9.0
جمع
100
100.0
از مجموع 100 نفر پاسخگو،28 نفر معادل 28 درصد برای پیشرفت روستا در انتخابات شرکت می کنند. 25 نفر معادل 25 درصد برای بهبود وضع روستاییان و جوانان،18 نفر معادل 18 درصد بی دلیل در انتخابات شرکت می کنند.8 نفر معادل 8 درصد در انتخابات شورا شرکت نمی کنند. 2 نفر معادل 2 درصدبر اساس علاقه ، 10 نفر معادل 10 درصد بر اساس احساس وظیفه و 9 نفر معادل 9 درصد بر اساس سایر عوامل در انتخابات شرکت می کنند.
جدول(15-4)توزیع فراوانی مطلق و در صدی پاسخگویان بر حسب منفعت از شرکت در انتخابات
از شرکت در انتخابات دنبال منفعت هستید
فراوانی
درصد فراوانی
بله
57
57.0
خیر
43
43.0
جمع
100
100.0
از مجموع 100 نفر پاسخگو،57 نفر معادل 57 درصد برای منفعت در انتخابات شرکت می کنندو 43 نفر معادل 43 درصد دنبال منفعت نیستند.
جدول(16-4)توزیع فراوانی مطلق و در صدی پاسخگویان بر حسب استفاده از وسایل ارتباط جمعی
استفاده از وسایل ارتباط جمعی
خیر
بله
تعداد
%
تعداد
%
استفاده از تلویزیون
6
6.0%
94
94.0%
استفاده از ماهواره
85
85.0%
15
15.0%
استفاده از رادیو
65
65.0%
35
35.0%
استفاده از اینترنت
83
83.0%
17
17.0%
94 درصد از پاسخگویان از تلویزیون به عنوان وسیله ارتباط جمعی استفاده می کنند. 15 درصد از ماهواره، 35 درصد از رادیو و 17 درصد از اینترنت استفاده میکنند.
جدول(17-4)توزیع فراوانی مطلق و در صدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی
میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی
فراوانی
درصد فراوانی
تلویزیون
82
82.0
ماهواره
6
6.0
رادیو
12
12.0
جمع
100
100.0
از مجموع 100 نفر پاسخگو،82 نفر معادل 82 درصد بیشتر از تلویزیون استفاده می کنند. 6 نفر معادل 6 درصد از ماهواره و 12 نفر معادل 12 درصد بیشتر از رادیو استفاده می کنند.
جدول(18-4)توریع پاسخگویان بر حسب نگرش به وسایل ارتباط جمعی
نگرش به وسایل ارتباط جمعی
خیلی مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
تعداد
%
تعداد
%
تعداد
%
تعداد
%
تعداد
%
رسانه ها می توانند با تبلیغات مردم را به پای صندق رای بکشند.


8
8.0%
8
8.0%
50
50.0%
34
34.0%
رسانه بیشتر از همه در آمدن مردم به پای صندوق رای نقش دارند.
3
3.0%
14
14.0%
11
11.0%
41
41.0%
31
31.0%
جدول(19-4)توزیع فراوانی مطلق و در صدی پاسخگویان بر حسب تعداد دفعات سفر به شهرهای اطراف
میزان سفر به شهرهای اطراف
فراوانی
درصد فراوانی
کم
59
59.0
متوسط
21
21.0
زیاد
20
20.0
جمع
100
100.0
از مجموع 100 نفر پاسخگو،59 نفر معادل 59 درصد خیلی کم به شهرهای اطراف سفرمی کنند. 21 نفر معادل 21 درصد متوسط و 20 نفر معادل 20 درصد زیاد به شهرهای اطراف سفر میکنند.
جدول(20-4)توزیع فراوانی مطلق و در صدی پاسخگویان بر حسب داشتن قوم در شهر

دیدگاهتان را بنویسید