منابع پایان نامه ارشد با موضوع بدنی، اسکور، متوسط=، bcs≤

دانلود پایان نامه

وع ورم پستان در دوره شیرواری فعلی با اسکور بدنی در زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2< bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)
نمودار 4-35: مقایسه بین میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری فعلی با اسکور بدنی در زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2< bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)
نمودار 4-36: مقایسه بین ورم پستان در دوره شیرواری فعلی با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2< bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs) 4-4-13: بررسی اسکور بدنی با تعداد شکم زایش:
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که تعداد شکم زایش با اسکور بدنی در زمان خشکی و تلقیح اول اختلاف معنی‌دار و با اسکور بدنی در زمان زایش اختلاف معنیداری ندارد ((p<0.05(نمودار 4-37 الی 4-39).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه دربارهمصرف مواد

دیدگاهتان را بنویسید