منبع تحقیق درمورد پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه

مطالعه دانش آموزان2) نگرش کلی معلمین در مورد روش های ارائه درس3) متون و تکالیف درسی4) شرایط و امکانات محیط آموزشی، با جامعه آماری 280 نفر. در نهایت اهم نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها بدین شرح است:
بین تشویق والدین وعلاقه مندی دانش آموزان به مطالعه ارتباط وجود دارد.
بین میزان استفاده دبیران از روش های فعال تدریس با علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه رابطه وجود دارد.
محتوای کتب درسی در دانش آموزان انگیزه مطالعه ایجاد می کند.
بین ارجاع دانش آموزان به خواندن منابع غیر درسی و علاقه مندی آنان به مطالعه رابطه وجود دارد.
بهره مندی دانش آموزان از امکانات آموزشی درون و بیرون مدرسه در آنان انگیزه مطالعه را ایجاد می کند.
شرکت در مسابقه های علمی و درسی در تقویت انگیزه های مطالعه تاثیر دارد.
فاضل(1379)، در پژوهشی با عنوان “بررسی نوع و میزان مطالعات غیر درسی دانش آموزان دوره متوسطه و شناسایی عوامل موثر بر آن از نظر دانش آموزان در شهرستان شهر رضا در سال تحصیلی 79-78” در نمونه ای به حجم 400 نفر (200 دختر و 200 پسر) به نتایج زیر دست یافت:
میزان ساعات مطالعه غیر درسی دانش آموزان پسر 1 ساعت و 25 دقیقه و دانش آموزان دختر 2 ساعت و 32 دقیقه در هفته می باشد و میانگین تعداد صفحات مورد مطالعه غیر درسی دانش آموزان پسر 57/18 صفحه و دانش آموزان دختر 78/13 صفحه می باشد.
بین میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان و متغیرهای جنسیت و پایه تحصیلی ارتباط معناداری وجود دارد.
گرایش موضوعی دانش آموزان متوسطه به ترتیب عبارتند از: رمان– شعر– ادبیات–علمی و فنی– مذهبی و اخلاقی– روان شناسی– تایخی– اجتماعی و سیاسی.
بین نظرات دانش آموزان در مورد عوامل موثر بر مطالعه غیر درسی و میزان مطالعه غیر درسی رابطه کمی دیده شد. ولی بین نظرات دانش آموزان در مورد عوامل موثر و متغیر جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.
میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان عضو انجمن های علمی و ادبی یا شوراهای دانش آموزی با اهداف علاقه شخصی و دستیابی به آگاهی و رشد به طور معناداری از سایرین بیشتر می باشد.
حدود 30 درصد دانش آموزان عضو کتابخانه ها می باشند و دانش آموزان نا مناسب بودن ساعات کار کتابخانه مدارس را بزرگترین مانع استفاده از کتابخانه دانستند.
دانش آموزان حجم زیادی دروس، گرانی کتاب، نداشتن علاقه و انگیزه را در کاهش مطالعه غیر درسی مهم دانستند.

در پژوهش دیگری که توسط غفوری(1380)، برای بررسی تاثیر مطالعه غیر درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه منطقه 2 شهر تهران انجام گرفته نتایج زیر حاصل شده است:
بین مطالعه غیر درسی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با احتمال 95% رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
بین عضویت دانش آموزان در کتابخانه و میزان مطالعه غیر درسی با پیشرفت تحصیلی آنان رابطه معنی دار بود.
علت عدم گرایش به مطالعه 27 درصد نداشتن وقت، 5/36 درصد بالا بودن قیمت کتاب و عدم دسترسی، 5/34 درصد علاقه نداشتن و کم حوصلگی، کمتر از 1 درصد مخالفت خانواده و دوستان معرفی شده است.
به عنوان محل مطالعه غیر درسی 5/80 درصد در منزل، 4 درصد کتابخانه های عمومی، 8 درصد در پارک، 5/6 درصد سایر مکان ها گزارش شده بود.
تشویق به مطالعه غیر درسی از سوی والدین و معلمان در میزان مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است و رابطه معناداری دارد.
بیش از نیمی از دانش آموزان کمتر از 2 ساعت در هفته مطالعه دارند.
خود دانش آموزان نیز نگرش مثبتی نسبت به مطالعه غیر درسی داشته و آن را موجب پیشرفت تحصیلی می دانند.
میزان مطالعه اولیاء رابطه مستقیمی با اندازه مطالعه غیر درسی دانش آموزان دارد.
محمدی(1382)، در تحقیقی با عنوان “رابطه بین روش انتخابی مطالعه و رعایت اصول آن با موفقیت تحصیلی دانش آموزان هنرستان های ناحیه 2 زنجان” با جامعه آماری 100 نفر پسر دریافت:
بین رعایت اصول و روش مطالعه با موفقیت تحصیلی، همبستگی مستقیم و مثبت وجود دارد.
بیش از نیمی از دانش آموزان از روش دقیق خوانی برای مطالعه دروس بهره می جویند که در سطح اطمینان 99% تایید می شود.
در تحقیقی که توسط نجف آبادی(1382)، با عنوان “بررسی تاثیر آموزش فنون مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد” و با حجم نمونه ای به تعداد 320 نفر، انجام شد نتایج پژوهش نشان دادند که آموزش روش های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت دارند.
در تحقیقی مصلح(1383)، با عنوان “بررسی علل رغبت دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان سراب به مطالعه کتب غیر درسی” با حجم نمونه 340 نفر به نتایج زیر دست یافت:
تشویق دانش آموزان به تحقیق کتابخانه ای توسط معلمان، موجب افزایش رغبت دانش آموزان به مطالعه کتب غیر درسی می شود.
بین علاقه مندی والدین به مطالعه با افزایش رغبت دانش آموزان به مطالعه کتب غیر درسی رابطه وجود دارد.
برگزاری مسابقات کتابخوانی موجب افزایش انگیزه دانش آموزان به مطالعه کتب غیر درسی می شود.
هر چه اوقات فراغت دانش آموزان بیشتر باشد رغبت آنانن به مطالعه کتب غیر درسی بیشتر است.
محتوای کتب درسی موجب رغبت دانش آموزان به مطالعه کتب غیر درسی می شود.
در تحقیقی که توسط کنعانی(1384) به منظور بررسی رفتار اطلاع یابی مراجعان به کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مناطق بیست گانه شهر تهران انجام شد، نمونه این تحقیق شامل دانش آموزان پیش دانشگاهی، دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی ارشد بوده اند. مشخص شده است که متوسط مطالعه 95 درصد مراجعه کنندگان به کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مناطق بیست گانه 56 دقیقه می باشد. این در حالی است که سطح تحصیلات این مراجعه کنندگان از دیپلم به بالا بود.
به عقیده ابراهیمی خوسفی(1385)، راهکارهای زیر برای رسیدن به ایجاد عادت مطالعه می تواند مفید باشد:
تجهیز همه کتابخانه های عمومی به بخش کودک و نوجوان(این امر با حداقل هزینه امکان پذیر است).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت در زمینه کودک و نوجوان برای کتابداران علاقه مند به امر کودک ونوجوان.
ایجاد ارتباط مستمر و متقابل با مراکز آموزشی به خصوص مراکز پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی و دعوت مستمر از آنها جهت شرکت در جشن های کتاب و بازدید از کتابخانه ها.
برگزاری مسابقات مختلف مانند مقاله نویسی، قصه نویسی و کتابخانی و… توسط کتابخانه ها برای ایجاد انگیزه مطالعه و کتابخوانی.
برگزیدن و معرفی کوچکترین کتابخوان های نمونه کتابخانه و تقدیر از آنها در جشن های هفته کتاب.
ایجاد برنامه های شاد و مناسب مانند برگزاری جشن کودکان کتابخوان با همکاری مراکز آموزشی و کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
تشویق و ترغیب اعضا برای آوردن کودکان و نوجوانان خود به کتابخانه و ترغیب آنها به اینکه یک روز در هفته به طور مستمر به صورت خانوادگی از کتابخانه و منابع آن بازدید کنند.
معرفی مرتب و مستمر کتب جدید کودک و نوجوان توسط کتابخانه.
در تحقیقی که توسط آفتابی، آریانی و بتولی(1385) در شهرستان بیدگل و آران بر روی دانش آموزان دوره متوسطه انجام گرفت، هدف بررسی میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان دوره متوسطه و شناسایی عوامل موثر بر آن بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد که دانش آموزان پسر به طور معناداری مطالعهه غیر درسی کمتری نسبت به دختران داشتند. از نظر موضوع مورد مطالعه کتاب های ادبی جزء بیشترین کتاب های غیر درسی بود که دانش آموزان مطالعه کردند.
همچنین در تحقیقی که عظیمیان(1385) بر روی 100 نفر از دانشجویان رشته علوم پزشکی دانشگاه قزوین انجام داد، هدف بررسی وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه قزوین بود. نتایج نشان می دهد که 49 درصد از افراد مورد مطالعه علاقه مند به مطالعه بودند و 31 درصد از آنها در هفته 3 الی 6 ساعت مطالعه می کردند که 64 درصد از مطالعه آنها در رابطه با کتاب های درسی بود.
شاه محمدیان(1387)، در تحقیقی با عنوان “بررسی مطالعه غیر درسی بر وضعیت درسی دانش آموزان متوسطه شهر تهران” و با حجم نمونه 400 نفر به نتایج زیر دست یافت:
بین مطالعه غیر درسی و وضعیت درسی دانش آموزان همبستگی و رابطه معناداری وجود دارد.
بین میزان تحصیلات و مطالعه والدین، و مطالعه غیر درسی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
بین امکانات و وضعیت کتابخانه و کتابخوانی در مدارس و مطالعه غیر درسی رابطه معنی داری وجود دارد.
تشویق دانش آموزان رابطه معناداری با افزایش مطالعه غیر درسی آنها دارد.
مطالعه غیر درسی رابطه معناداری با علایق و توانایی های فردی دارد.
بین رسانه های ارتباط جمعی و مطالعه غیر درسی رابطه معناداری وجود دارد.
مطالعه والدین و تشویق مربیان بیش از سایر عوامل بر میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان موثراند.
طبق تحقیقی که توسط سازمان ملی جوانان(1388) در بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت، میزان مطالعه 46 درصد از جوانان روزانه 4 تا 30 دقیقه و میزان مطالعه 30 درصد از جوانان روزانه کمتر از 4 دقیقه گزارش شد. همچنین برآورد شده است که حدود 13 درصد از جوانان 30 دقیقه تا یک ساعت، 7 درصد 1 تا 2 ساعت، و تنها 4 درصد بیش از دو ساعت از روز را به مطالعه اختصاص دادند.همچنین اهل قلم 3/53 درصد از مطالعات جوانان را سطحی، 8/8 درصد هیجانی، 9/7 درصد با تفکر حل مسئله، 7 درصد کاربردی و یا همراه با تحلیل معنایی، 3/5 درصد بی هدف، 4درصد با تفکر نقادانه و خلاقانه و تنها 8/1 درصد با پردازش عمیق اعلام شده است. همچنین این گروه فرهنگ سازی، کاهش و تعدیل قیمت کتاب، تشویق والدین، رفع مشکلات کاری جوانان، افزایش علاقه، ایجاد اطمینان در جوانان، برنامه ریزی های مناسب و سالم برای مطالعه، فراهم ساختن شرایط شغلی و توسعه رسانه ها، ایجاد مکان ها و محیط های مناسب و سالم برای مطالعه، فراهم ساختن شرایط شغلی و توسعه کتابخانه ها را از مهمترین عوامل تسهیل کننده توسعه فرهنگ مطالعه در میان جوانان برشمردند. معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان با اشاره به تاثیر 4 شاخص نظام آموزش عالی، اشتغال ذهنی به مسکن، تبلیغات صدا و سیما و تشویق والدین بر گرایش جوانان و رضایت مندی آنان از مطالعه اظهار داشت: این پژوهش نظرات 120 نفر از ناشران نمایشگاه را نیز مورد بررسی قرار داده است که از دیدگاه این جمعیت نمونه، گرانی کتاب، نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی، تبلیغات کم و غلط، مشکلات مالی، سرگرمی های دیگر، فرهنگ خانوادگی و تحصیلات پایین والدین، از موانع توسعه فرهنگ مطالعه در میان جوانان به شمار می رود.
همچنین دکتر «رسول جعفریان» (1391)، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی معتقد است در محاسبه سرانه مطالعه و بررسی افزایش یا کاهش آن باید به کیفیت مطالعه توجه داشته باشیم و کمیت را معیار قرار ندهیم. جعفریان سرانه مطالعه هر کشور را وابسته به پیشرفت آن کشور می داند و بررسی کیفیت مطالعه را امری حائز اهمیت در بررسی سرانه مطالعه می داند به عقیده جعفریان:اگر در کشور تعداد رمان خوان ها بالا می رود و به نسبت آن سرانه مطالعه افزایش پیدا می کند، درست نیست. باید این آمارها را کنار بگذاریم و به کیفیت توجه کنیم. به واسطه کمیت کارمان پسش نمی رود. کشور ما قابلیت پیشرفت را دارد.
همچنین سادات فاطمی(1391) میانگین مدت زمان مطالعه در ایران را 79 دقیقه خواند و گفت: این مدت زمان شامل مطالعه کتاب، اینترنت، مجلات و نشریات، روزنامه، قرآن و ادعیه است. درحالی که میانگین مدت زمان مطالعه به تنهایی در کشور 5/18 دقیقه است.
پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از کشور:
پیرامون نقش انگیزه در یادگیری و برانگیختن دانش آموزان به مطالعه، درویلدر کتاب “کاربرد روان شناسی در تدریس” می نویسد:
اگر بخواهیم دانش آموزان از توانایی هایی که دارند بهره ای بگیرند، باید تمایل به یادگیری را در آنها برانگیزیم برای انجام این عمل دو راه موجود است.
برانگیختن علاقه مستقیم آنها به یادگیری موضوع.
برانگیختن انگیزه غیر مستقیم آنان نسبت به موضوع.
به طور مستقیم به موضوعی علاقه مند شدن یعنی آموختن موضوعی به خاطر آن موضوع و به طور غیر مستقیم به موضوعی علاقه مند شدن یعنی آموختن موضوعی نه به خاطر آن موضوع، بلکه برای رسیدن به هدفی دیگر. موثرترین انگیزه یادگیری از علاقه مستقیم سرچشمه می گیرد (درویل،1370،ترجمه ایرج وصالی،صص25و26).
تانگ و کارداش(1988)، در پژوهش خود گروهی از دانش آموزان دبیرستانی را که از نظر فنون مطالعه در یک برنامه آموزشی فشرده مهارتهای مطالعه شرکت دادند. پس از خاتمه برنامه، آزمودنیها دوباره مورد آزمون قرار گرفتند. سپس از آنها و والدین شان در مورد نتایج برنامه سوال شد. این پژوهش نشان دادکه در مهارت های مطالعه و نگرش های دانش آموزان بهودی حاصل شده بود و هم آزمودنیها و هم والدینشان از برنامه آموزشی احساس علاقه و رضایت می کردند(متولی،1376).
در پژهشی دیگر دی ولدر، و همکارانش(1989) به منظور ارائه راهبردهای مطالعه در دانشجویان، در آغاز سال تحصیلی، اقدام به برگزاری سمینار نمودند، سمینار با سوال های دانشجویان در زمینه روش های مطالعه آغاز شد و سپس راهبردهای مطالعه ارائه شد، پس از آن دانشجویان می توانستند راهبردهای بهتری را برای خواندن و مطالعه ارائه دهند و در مقایسه با دانشجویان غیر شرکت کننده نمرات بالاتری کسب کنند(کامکار،1376).
اشنگ، دانو واترسون(1990)، در طی چهار هفته به گروهی از دانش آموزان که افت تحصیلی داشتند، آموزش دادند تا از راهبردهای مطالعه مختلفی استفاده کنند. در پایان آموزش نتایج بدست آمده نشان داده اند که این راهبردها به بهتر شدن نمره امتحانی، کاهش میزان مردودی و افزایش علاقه و انگیزه در یادگیرندگان منجر شده است. با توجه به پژوهش های انجام شده درباره شیوه ها و مهارت های مطالعه می توان اذعان داشت که بین فنون مطالعه، انگیزه و پیشرفت تحصیلی ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد. به دین صورت که دانش آموزان قوی و موفق در مقایسه با دانش آموزان ضعیف و ناموفق از شیوه مطالعه بهتری استفاده می کنند و برای بهبود وضع مطالعه و یادگیری خود تلاش بیشتری کرده و فعال تر هستند و همچنین علاقه بیشتری به یادگیری دارند(رئیسی،1381).
کولودژیسکا(1996) در تحقیقی با عنوان “کتابخانه در نظام آموزش و پرورش به عنوان کیفیت” به بررسی ساختار آموزش و پرورش لهستان پرداخته است. وی معتقد است برای ایجاد دگرگونی در ساختار آموزش و پرورش باید تشکیلات آن را به نفع تحصیلات متوسطه دگرگون کرد. زیرا نوجوانانی که از آموزش و پرورش دبستانی نامناسبی برخوردار بوده اند وقتی به دانشگاه راه می یابند، عادت یادداشت برداری را از آن دوران با خود به دانشگاه می آورند و آن را تداوم می بخشند. نتایجی که از این تحقیق بدست آمده است عبارتند از:
مدرسه ها توان خود را برای ایجاد انگیزه مطالعه از دست داده اند و وسایل ارتباط جمعی جانشین وسایل سنتی آموزش تلقی می شوند.
مطالعه کتاب و متون عمیق و برتر میان دانش آموزان عاملی مثبت تلقی نمی شود.
دانش آموزان بیشتر به یادگیری از طریق فناوری های جدید تمایل دارند و کمتر به خواندن علاقه نشان می دهند(کولودژیسکا،1376،ترجمه ثریا قزل ایاق،تارخ انتشار به زبان اصلی 1996).
ویگفیلد و اکلس(2000) به برسی این مفروضه پداختند که “میزان رویارویی با مطالب نوشته شده یا مطالب خواندنی در میزان مطالعه اثر دارد”. آنها با بهره گرفتن از روش تحقیق غیر مرسومی(استفاده از پرسشنامه ای حاوی اشیاء) با بررسی 217 نفر به این نتیجه رسیدند که افراد کتاب خوان (افرادی که دست کم 10 دقیقه متوالی به خواندن می پردازند) به طور معناداری بیش از گروه غیر کتاب خوان با مواد خواندنی یا نوشته های چاپی و متون فرهنگی مواجه شده بودند. آنها همچنین دریافتند که میزان مطالعه با سن و تحصیلات نیز همبستگی داشت.
کاهش کتابخوانی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره تنظیم شناختی هیجان

دیدگاهتان را بنویسید