مفاهیم و اصطلاحات و یادگیری ریاضی

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تشکر و قدردانی…………………………………………………………………………………………………………………… د
اهدا …………………………………………………………………………………………………………………………………… هـ
فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………………….. و
فهرست پیوست‌ها………………………………………………………………………………………………………………… ط
فهرست جدول‌ها………………………………………………………………………………………………………………….. ط
فهرست شکل ها ………………………………………………………………………………………………………………….. ی
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………. 5
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………. 7
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 9
فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 10
تعریف مفاهیم و اصطلاحات به صورت مفهومی …………………………………………………………………… 10
تعریف واژه‌ها، اصطلاحات و مفاهیم به صورت عملیاتی ……………………………………………………….. 12
فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………….. 15
آموزش ریاضی …………………………………………………………………………………………………………………. 15
اهمیت آموزش درس ریاضی ……………………………………………………………………………………………… 17
روش های سنتی در تدریس ریاضی ……………………………………………………………………………………. 17
چالش های پیش روی روش های یاددهی یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی ……………………………… 18
رفتار ریاضی چیست؟ ……………………………………………………………………………………………………….. 20
تأثیر ریاضیات در زندگی ……………………………………………………………………………………………………. 20
اهمیت تدریس هندسه ……………………………………………………………………………………………………….. 21

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مشارکت اجتماعی و تحلیل استنباطی