منابع و ماخذ تحقیق قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه

برآورد میزان هماهنگی مواد در هر بخش استفاده شده است.مواد آزمون در هر چهار بخش همبستگی نسبتاً بالایی (بین 55/0 تا 82/0) با اولین متغیر نهفته دارد. پایایی پرسشنامه مذکور در پژوهش حاضر پس از توزیع پرسشنامه ها با بهره گرفتن از روش ضریب آلفای کرونباخ 0.82محاسبه شد.
پرسشنامه محقق ساخته تعصب : این پرسشنامه یک آزمون مداد-کاغذی می باشد.برای ساختن آن تمامی نظریات و مباحث مطرح شده در مورد تعصب به تفصیل مطالعه شده و ویژگی های افراد متعصب براساس 4خرده مقیاس پرسش نامه انتخاب شد که این پرسش نامه به اندازه گیری این ویژگی ها می پردازد .در طول اعتبار یابی و محاسبه پایایی گویه هایی که ضریب آلفای کرونباخ آن پایین بود حذف گردید وجای خود را به گویه های دیگر داد .علاوه براین ،این پرسش نامه بر اساس نظریه شخصیّت اقتدارگرای آدورنو(1950)، که طی آن افراد دارای شخصیت اقتدارگرا یا استبدادی دارای ویژگی هایی چون خودمحور بودن ،انعطاف ناپذیری،سرسختی ،باور به اینکه تنها یک راه درست وجود دارد،عدم اعتقاد به استدلال و مباحثه ،ستایش از والدین ،اطاعت محض از رهبران وحامی سرسخت قواعد سنتی برشمرده است ساخته شده است که این ویژگی ها را می توان در افراد متعصب نیز یافت. همچنین این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت که یک مقیاس نگرش سنج می باشد طراحی شده است .این پرسشنامه دارای 4 خرده مقیاس تعصب جنسی ،تعصب مذهبی ،تعصب نژادی و قوم مداری می باشد .چون سایر انواع تعصّب در کشور ما و جامعه موردنظر خیلی به صورت مسأله مطرح نیستند فقط به چهار نوع آن پرداخته شد .طراحی گویه های پرسش نامه با مطالعه ی ادبیات ،پیشینه ،تحقیقات و نظریات مربوط به تعصب و تعیین ویژگی های عاطفی ،رفتاری و نگرش های کلامی و غیرکلامی افراد متعصب در مورد سایرین انجام گردید .در ابتدا تعداد 70 گویه بدست آمد و با اجرای مقدماتی و تعیین ضریب آلفای کرونباخ گویه های نامناسب حذف گردید و در نهایت برای هر خرده مقیاس تعداد 10 گویه طراحی شد به طوری که کل آن از 40 گویه ساخته شده است . پراکندگی گویه های مربوظ به هر خرده مقیاس ها به شرح زیر می باشد.
گویه های مربوط به تعصب نژادی گویه های شماره ی 36،33،24،23،18،13،9،8،6و1 می باشند. گویه های مربوط به تعصب جنسی گویه های شماره ی 31،30،25،22،21،16،11،10،7و2 می باشند. گویه های مربوط به تعصب مذهبی گویه های شماره ی 39،38،35،27،26،19،15،12،5 و3 می باشند. گویه های مربوط به قوم مداری گویه های شماره ی 40،37،34،33،29،28،21،17،14و 4 می باشند.
برای پاسخ دادن به ماده های این پرسشنامه تعداد 5 گزینه (کاملاً مخالفم ، مخالفم، نه موافقم نه مخالفم ، موافقم و کاملاً موافقم ) طراحی شده است که آزمودنی براساس درجه ی موافقت خویش با هر گویه یکی از گزینه ها را انتخاب می کند. با پاسخ دادن آزمودنی به گویه های این پرسشنامه می توان نمره ی کل تعصب را اندازه گیری نمود که نمره ی کل تعصب آزمودنی برابرست با حاصل جمع نمرات آزمودنی در 4 خرده مقیاس آن. علاوه بر این نمرات بالاتر نشان دهنده ی رهایی از تعصب و نمرات پایین تر نشان دهنده ی تعصب شدیدتر می باشد.
نمره گذاری : برای گویه های 5،14،21،28،35و 39 نمره گذاری به صورت کاملاً مخالفم (1نمره)، مخالفم(2نمره ) ، نه موافقم نه مخالفم (3نمره ) ، موافقم (4نمره ) و کاملاً موافقم (5نمره ) می باشد. برای سایر گویه ها نمره گذاری به صورت کاملاً مخالفم (5 نمره) ، مخالفم( 4 نمره ) ، نه موافقم نه مخالفم (3 نمره )، موافقم (2 نمره ) و کاملاً موافقم (1 نمره )می باشد. پاسخ دهندگان براساس نمره ی کسب شده به 3 دسته ی متعصب ، متوسط و رها از تعصب تقسیم می شوند. نمره ی بین 80- 40 بیانگر تعصب شدید، نمره ی بین 160 – 81 بیانگر متعصب بودن در حد متوسط و نمره ی بین 200 – 161 بیانگر رها از تعصب بودن می باشد. حداقل نمره ی هر آزمودنی 40 و حداکثر آن 200 می باشد.
روایی یا اعتبار :
روایی عبارتست از میزان انطباق مشاهدات وپرسش های تحقیق با هدف اصلی پژوهش .آیا داده های گردآوری شده تصویر حقیقی همان موضوع مورد بررسی است یا خیر (نیل ،1374) سنجش روایی پرسشنامه حاضر با چهار نوع روایی محتوا ،روایی وابسته به ملاک ،روایی سازه و روایی صوری اندازه گیری شده است.
روایی محتوا :
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می‌شود. به عنوان مثال برای یک آزمون پیشرفت تحصیلی باید اعتبار محتوای آن را مورد نظر قرار داد. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های ابزار معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار (مانند طراحی پرسشنامه) چنان عمل کرد که سوال های تشکیل دهنده ابزار معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا ویژگی ساختاری ابزار است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد. هدف از این نوع ارزیابی پاسخ به این سؤال است که آیا محتوای ابزار قابلیت اندازه گیری هدف تعریف شده را دارد یا خیر؟ به عنوان مثال آیا محتوای آزمونی که برای اندازه گیری افسردگی تعریف شده است، واقعا افسردگی را اندازه می گیرد.به همین دلیل برای ارزیابی روایی محتوایی از قضاوت افراد خبره در زمینه تخصصی مورد نظر استفاده می شود. برای مثال برای ارزیابی افسردگی ، پس از لیست نمودن تمام نشانه هایی که افسردگی را ارزیابی می کند از طریق ادبیات موضوع ، می توان مرتبط بودن، سادگی ووضوح هریک از آیتم ها و همچنین ضروری بودن آن ها را در قالب پرسشنامه ای از متخصصان مربوطه پرسید(سرمد،1390). روایی یا اعتبار محتوای پرسش نامه ی حاضر پس از انجام اصلاحات خواسته شده توسط استاد راهنما، استاد مشاور و تنی چند از متخصصان این حوزه تأیید شد.
روایی وابسته به ملاک :
اعتبار ملاکی عبارتست از کارآمدی یک ابزار اندازه گیری در پیش بینی رفتار یک فرد در موقعیت خاص. برای این منظور عملکرد هر فرد در آزمون با یک ملاک مقایسه می شود به عبارت دیگر اعتبار ملاکی یک ابزار اندازه گیری عبارتست از همبستگی بین نمرات آزمون و نمره ی ملاک .اعتبار ملاکی بر دو نوع اعتبار پیش بین و اعتبار همزمان می باشد. اعتبار همزمان زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که هدف جانشین کردن یک ابزار اندازه گیری به جای ابزار دیگری باشد(سرمد،1390). اعتبار همزمان این پرسش نامه از طریق بدست آوردن همبستگی آن با پرسش نامه ی تعصب آلپورت تأیید گردید و مقدار همبستگی بین دو پرسشنامه 68/0 به دست آمد.
روایی سازه :
اعتبار یا روایی سازه یک ابزار اندازه گیری نمایانگر آن است که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه یک سازه یا خصیصه ای را که مبنای نظری دارد می سنجد . روایی سازه ای این موضوع را بررسی می کند که آیا اجزای مقیاس مورد نظر توانایی تشکیل مقیاس را دارند یا برخی از آن ها نامرتبط اند. .سازه ی نامناسب سازه ای است که توافق نظری در محتوای آن وجود ندارد این نوع روایی اغلب روایی عاملی نیز نامیده می شود و دلیل آن نیز نحوه ی ارزیابی این نوع روایی با روش های تحلیل عاملی است.اگر متغیر ها در تحلیل عاملی اکتشافی، دارای ساختار ساده باشند، روایی هم گرا و واگرایی آنها تایید می شود. منظور از ساختار ساده این است که هر نوع تغییری روی یک عامل، بار بالایی داشته باشد، این بار (گاها بالای 0.5) و روی سایر عوامل، بار پایین داشته باشد (گاها زیر 0.4 ). راه دوم برای اطمینان بیشتر از روایی هم گرا و واگرا، تحلیل عاملی تائیدی برای عوامل و ساختای ست که در مرحله قبل با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی بدست آمده است. روایی تک بعدی نیز از طریق تحلیل عاملی تک بعدی و انتصاب تمام متغیرهای یک عاملی (سازه) به آن امکان پذیر است. تفاوت تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیلی در روایی سنجی این است که در روش اکتشافی وابستگی بین آیتم های مقیاس و متغیر های پنهان از قبل تعیین شده نیست. در حالی که در روش تائیدی، از قبل تعیین شده هستند. درصورتی که در روش تائیدی، روابط هم گرایی و واگرایی مورد نظر تائید شوند (ضرایب مسیر، معنادار بوده و شاخص های برازش در حدود مجاب باشد) می توانیم از هر سه نوع روایی اطمینان حاصل نماییم(سرمد،1390). اعتبار همگرای پرسش نامه ی حاضر از طریق محاسبه ی همبستگی آن با پرسش نامه ی تعصب آلپورت تأیید گردید و مقدار همبستگی بین دو پرسشنامه 68/0 به دست آمد.
روایی صوری :
در صورتی یک آزمون دارای اعتبار صوری است که سوالات آزمون در ظاهر شبیه به موضوعی باشد که برای اندازه‌گیری آن تهیه شده است و از طریق یک بررسی نسبتاً سطحی از ظاهر سوالات تعیین شود.گاه صورت ظاهر یک آزمون از لحاظ قابلیت پذیرش و معقول بودن آن آزمون برای آزمون شوندگان، دارای اهمیت است. منظور اینست که بعد از طراحی و ساختن ابزار اندازه‌گیری به داوران (متخصصان) و صاحب نظران مراجعه می‌کنیم تا صحت، درستی و همخوانی ابزار تحقیق از منظر نخبگان برآورد شود .در واقع این نوع ارزیابی شامل این موضوع می شود که آیا ظاهر ابزار به صورت مناسب برای ارزیابی هدف مورد نظر طراحی شده است یا خیر؟ روایی صوری به شکل ظاهر پرسشنامه می پردازد. در بررسی روایی صوری، فرمت کل پرسشنامه، فونت و اندازه متن پرسشنامه، چیدمان سوالات، فاصله خطوط، حجم پرسشنامه و … بررسی می شود .در اینجا نیز از نظر متخصصان برای تعیین روایی صوری استفاده شد(سرمد،1390). پرسشنامه از نظر سطح دشواری، میزان عدم تناسب وابهام توسط استاد راهنما، استاد مشاور وتنی چند از متخصصین این حوزه مورد بررسی واصلاح قرار گرفت وپس از حذف وکاهش آیتم های نامناسب روایی صوری آن تأیید گردید.
قابلیت اعتماد یا پایایی :
قابلیت اعتماد یکی از ویژگی های فنی یک ابزار اندازه گیری می باشد. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان بدست می دهد. تعریف ایبل و فریسبی از قابلیت اعتماد « همبستگی میان یک مجموعه از نمرات با مجموعه ی دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل در یک گروه آزمودنی بدست آمده است ». که معمولاً دامنه ی آن از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل ) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آنست که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر وی را می سنجد. لازم به ذکر است که قابلیّت اعتماد در یک آزمون می‌تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به الف) اجرای دوباره (روش بازآزمایی) ، ب) روش موازی (همتا) ، ج) روش تصنیف (دو نیمه کردن) ، د) روش کودر- ریچاردسون و ه) ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد. همان طور که گفته شد یکی از روش های محاسبه قابلیت اعتماد استفاده از فرمول کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رود. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد(سرمد،1390).
که در آن:
تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون.
واریانس زیر آزمون ام.
واریانس کل آزمون.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق درمورد پیشرفت تحصیلی

پایایی یک ابزار را می توان از طرق مختلف محاسبه نمود. برای محاسبه ی پایایی پرسش نامه حاضر، این پرسش نامه بر روی 30 نفر از افراد جامعه مورد نظر اجرا گردید وبا تحلیل نتایج حاصل از آن از طریق محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ در فرمول بالا و همچنین از طریق نرم افزار spss 18 ضریب آلفای کرونباخ آن معادل 0.91 بدست آمد و پایایی پرسش نامه ی محقق ساخته تعصّب تایید گردید. همچنین در اجرای نهایی بر روی نمونه مقدار ضریب پایایی آن 0.88 بدست آمد.
3-6- روش کار
پس از اخذ مجوز از دانشگاه با مراجعه به دانشگاه آزاد اسلامی جاسک وهماهنگی های لازم تعداد 300 پرسشنامه در بین دانشجویان توزیع شد. توزیع 10 پرسشنامه اضافی به دلیل احتمال ناقص بودن بعضی از پرسشنامه ها وعدم عودت آنها در نظر گرفته شد. بعد از جلب رضایت شرکت‌کنندگان پرسشنامه ها بین آنها توزیع شد واز آنها خواسته شد تا سئوالات را بدقت پاسخ دهند. پرسشنامه ها، پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شدند. داده‌های پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در سطح توصیفی از شاخص های آماری نظیر فراوانی، انحراف معیار و میانگین استفاده شد ودر سطح استنباطی از آزمون‌های آماری رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام و همزمان و هم‌چنین ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
4-1 مقدمه
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عزت نفس و خلاقیت با تعصب در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرجاسک بوده است. یافته های پژوهش حاضر در سه بخش ارائه شده اند:
الف) اطلاعات جمعیّت شناختی
(ب) یافته های توصیفی
(ج) یافته های مربوط به فرضیه ها
4-2 اطلاعات جمعیّت شناختی
اکنون به ارائه ی اطلاعات جمعیّت شناختی جامعه ونمونه موردنظر نظیر سن، جنسیت وسطح تحصیلات می پردازیم.
4-2-1 سن آزمودنی ها
ابتدا به بیان ویژگی های سنّی آزمودنی های پژوهش حاضر می پردازیم. جدول 4-1 فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنی ها را به تفکیک سن نشان می دهد.
جدول 4-1: فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سن
سن
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
22-18
43
82/14
82/14
27-23
131
18/45
60
32-28
89
69/30
69/90
37-33
24
28/8
97/98
بالاتر از 38
3
03/1
100
مجموع
290
100
همانطور که در جدول4-1 مشاهده می کنیم تعداد 43 نفر معادل 82/14درصد از آزمودنی های پژوهش 18تا22ساله، تعداد 131نفر معادل 18/45درصد 23تا 27 ساله، تعداد89 نفر معادل 69/30درصد 28تا 32 ساله، تعداد 24 نفر 28/8درصد 33تا37 ساله وتعداد 3نفر معادل 03/1درصد بالاتر از38 سال سن دارند. نمودار 4-1 فراونی آزمودنی ها را به تفکیک سن نمایش می دهد.
نمودار 4-1: فراونی آزمودنی ها به تفکیک سن
همانطور که در نمودار4-1 مشاهده می کنیم تعداد 43 نفر از آزمودنی های پژوهش 18تا22ساله، تعداد 131نفر 23تا 27 ساله، تعداد89 نفر 28تا 32 ساله، تعداد 24 نفر 33تا 37ساله و تعداد 3نفر بالاتر از38 سال سن دارند. نمودار4-2 درصد فراوانی آزمودنی ها را به تفکیک سن نشان می دهد.
نمودار4-2: درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سن
همانطور که در نمودار 4-2 مشاهده می کنیم 82/14درصد آزمودنی ها 18تا22 ساله، 18/45 درصد آزمودنی ها 23تا 27 ساله، 69/30درصد آزمودنی ها 28 تا32 ساله، 28/8 درصد آزمونی ها 33تا37 ساله و03/1 درصد آزمودنی ها بالاتر از 38 سال سن دارند.
4-2-2 جنسیت آزمودنی ها
حال به بیان ویژگی های جنسیتی آزمودنی های پژوهش می پردازیم. جدول 4-2 فراوانی و درصد فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی ها را نشان می دهد.
جدول 4-2: فراوانی و درصد فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی ها
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
زن
128
13/44
13/44
مرد
162
87/55
100
مجموع
290
100

همانطور که در جدول4-2 فوق مشاهده می کنیم در این پژوهش تعداد 162 نفر مرد وتعداد128 نفر

دیدگاهتان را بنویسید